زمانبندی آزمون عملی مرکز ۱۷ شهرری ، بر اساس تاریخ آزمون کتبی

اول تاریخ آزمون کتبی را مشخص کنید، سپس روی دکمه جستجو کلیک نمایید.

جستجوی زمانبندی آزمون عملی
Sending

جستجوی زمانبندی آزمون عملی بر اساس تاریخ آزمون کتبی
جهت مشخص شدن زمان برگزاری آزمون عملی، میبایست زمان آزمون کتبی یا آنلاین که شرکت نموده اید را وارد نمایید و سپس روی دکمه جستجو کلیک فرمایید.
در لیست افرادی که در آزمون آنلاین یا کتبی نمره قبولی کسب نموده اند، برای آزمون عملی معرفی میشوند.