شروع دوره آموزشی پداگوژی

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی پداگوژی

علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲۰ رباط کریم ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۰ فروردین ، مراجعه فرمایند.

شرایط شرکت در دوره:

۱- ویژه خانم‌ها

۲- حداقل سن ۱۷ سال

۳- قبولی در مصاحبه

۴- ثبت نام قطعی در دوره

۵- به علت ظرفیت محدود شرکت در دوره، اولویت با افرادی هست که در تاریخ مذکور حضور یابند

۶-